Rajola de petit format

Aquest és un dels acabats més robustos i duraders que hi ha al mercat per a façanes.

Consisteix en un acabat de rajoles de format màxim 300x300mm, sense cambra d'aire, adherides directament a l'aïllament a través d'un sistema de malla, espigues i morters especials per poder transmetre el pes a la façana sense augmentar el gruix i reduint el cost. A partir d'28m, caldria fixar mecànicament la peça ceràmica.

Les rajoles han de complir les següents característiques:

  • Mida: ≤ 300 mm x ≤ 300 mm.
  • Superfície màxima: 0,09m2
  • Pes màxim: 20kg / m2.
  • Relació longitud / amplada <3

Comptem amb la certificació europea emesa per l'EOTA (European Organization for Technical Approvals).