Placa XPS

La placa XPS (poliestirè extruït) és una placa impermeable i molt resistent a compressió.

Gràcies a la seva manera de fabricació, a diferència de la resta de plaques, té el porus tancat. Això implica que l'aigua no pot entrar al seu interior. Quan l'aigua entra a l'interior de les plaques passen dues coses: la placa deixa de funcionar com a aïllant tèrmic, i, d'altra banda, el revestiment i la façana es poden mullar, embrutir-se, proliferar fongs i aparèixer diverses patologies derivades de la humitat.

Com a complement d'aquest tipus de placa, també fem servir, si el client ho desitja, pintures especials que hidrofugan els sòcols del revestiment, ja que és la més bulnerable a aquestes patologies.

A més de la seva impermeabilitat, és una placa que té una gran resistència a compressió. És tan resistent que s'utilitza també per aïllar sòls. A les plantes baixes, les façanes solen rebre cops de diversos tipus, com nens jugant a pilota ... Com a solució és molt aconsellable aquest tipus de placa combinada amb una malla antibandàlica per protegir el revestiment.

Per tot això recomanem utilitzar aquest tipus de plaques a les plantes baixes dels edificis com a sòcol per a protegir de l'aigua de pluja i d'actes bandàlics.

Els seus beneficis són:

  • Gran confort tèrmic
  • Estalvi energètic
  • Alta resistència